Performance Test Analýza

Co obnáší doménová specializace Performance Tester

Sběr vstupů

Objednavatel / Zadavatel
Vyjasněte si, kdo realizaci performance testů a web performance testů platí. Bude to člověk, který by měl vědět, na koho se v případě potřeby obrátit a také je to člověk, který bude chtít znát výsledky.

K zamyšlení ( při přípravě PTA )

 • Je dostupný nějaký benchmark / jiné testy a pokud ano, jaké jsou funkcionální a popř. nefunkcionální výsledky?
 • Na jakém prostředí proběhne test exekuce PT? Budou potřeba prostupy?
 • Je aplikace již dostupná, pro exploratory, její analýzu, poukázaní na rizika a přípravu odhadů?
 • Jaký je deadline a kdy proběhne test exekuce PT?
 • Bude se provádět test exekuce PT vícekrát s rozdílným nastavením? Nebo proběhne test exekuce baseline PT za účelem komparace?
 • Je prostředí na kterém proběhne test exekuce PT sdílené s jinými aktivitami systémů, které mohou ovlivnit klidový stav testovacího prostředí?
 • Jaký je cíl PT? Může jít o akceptaci, nebo třeba porovnání nového testovacího prostředí s původním, či změna aplikačního serveru?
 • Jsou logy aplikace dostupné? Jaké je URL a jak logy interpretovat? ( Jak vypadá vyhledávací syntaxe, či popis dashboardů. Krom aplikačního serveru je dobré myslet i na logy například proxy serveru / balanceru, databází atp.
 • Jaké jsou SLA/NFR pro PT? TTFB, ElapsedTime, propustnost, chybovost, využití zdrojů aplikačního serveru, databází atp.
 • Jaké jsou NFR pro WPT? Využitý JS Heap, ResponseTimes, TTFB, Web Vitals metriky atp.
 • Jaké jsou Test Cases a jaké rozhraní pokrývají ( Web, Rest-Api, SOAP, MQ, DB, atp. )
 • Jak vypadají requesty a očekávané odpovědi. Je dostupný popis rozhraní včetně možnosti ručního provolání zamockovaných endpointů.
 • Jaké jsou požadavky na mix zátěže, jak mají být nadefinovány ThreadGroups včetně VU/ req./s + ThinkTime? Jak dlouho má test trvat a jak má vypadat nárůst zátěže?
 • Je potřeba před nebo po PT ( zvlášť pokud jde o POSTové operace ) uvést aplikaci či prostředí nebo testovací data do výchozího stavu? Je možné, že při smoke testech se použitá testovací data znehodnotí? Lze stále dokola používat stejná testovací data?
 • Mohou smoke testy způsobovat omezení pro další uživatele aplikace na testovacím prostředí ( například testeři ) nebo nadměrným logováním aplikace?
 • Je potřeba před PT či během něj spustit nějakou dávkovou operaci ( někam nalít data, nebo například stahovat nějaký soubor? )
 • Jak vypadá background noise a jak se bude simulovat při PT?
 • Používá testovaná aplikace, testovací prostředí či předřazené prvky ochrany proti DDoS, F5 či cache? Lze jí před PT vypnout? Jak ověřit, že došlo k vypnutí?
 • Je potřeba pro PT při paralelních požadavcích použít vždy unikátní uživatel nebo je možné použít jen několik uživatelů a testovaný systém lze zatěžovat stejným uživatelem najednou ve více vláknech?
 • Jaké technologie je potřeba ještě nastudovat? Je možné využít interního školení?
 • Jsou potřeba nějaké certifikáty či při přihlášení projít v PT nějakým autorizačním kolečkem? Jakou má expiraci access token a lze jeho platnost prodloužit na celou dobu běhu PT?
 • Je potřeba zohlednit licence komponent, které bude na přímo či nepřímo PT zatěžovat?
 • Jak vypadají klidové stavy testovacího prostředí, testované aplikace, databází, load balanceru atp. Jak lze před PT klidové prostředí ověřovat? ( CPU, RAM, HEAP, TCP Connections, I/O atp. )
 • Je vyžadována součinnost s podporou, bude probíhat oznamování o test exekuci PT, půjde o dohledový PT či bez dohledu a při test exekuci PT bude současně přítomno fyzicky / vzdáleně více lidí pro kooperaci s investigací či hledání zdroje incidentu? A s tím souvisí, zdali bude vyžadována notifikaci při selhání prostředí a při ukončení PT?
 • Jaké jsou komunikační kanály pro kooperaci či podporu? Email: jaké skupiny, Slack: jaký channel atp. popř. telefonní čísla.
 • Neprobíhá na testovacím prostředí nějaká dávková operace či nejsou spuštěny joby u kterých je nutné počkat na doběhnutí, aby testovací prostředí bylo stabilní a nebylo skrytě vytěžováno? Například přelejváním databází.
 • Jaký typ PT se bude vytvářet? Performance Test, Stress Test, Soak Test, Failover Test atp.
 • Jaké jsou pro WPT definovány user journey?

Architektura (při přípravě PTA)

 • Je k dispozici blokový diagram architektury, business scénářů či flow volání služeb?
 • Jaké prvky software / hardware jsou v cestě k testované aplikaci a jaká je jejich konfigurace / jak fungují?
 • Existuje možnost zjistit aktuální stav prostředí a testované aplikace a jak bude probíhat notifikace o plánované změně konfigurace HW či plánované změně chování testované aplikace?

Konfigurace HW / SW ( při přípravě PTA )

 • Jaké jsou zdroje aplikačního serveru a jaké je jeho nastavení, podů v případě Kubernetes? Jaké je nastavení GC? To stejné platí o loadbalancerech, databázích, služeb atp.
 • Je k dispozici benchmark pro síťové prvky, paketová analýza, I/O operace atp.
Vytvořte si tabulku a porovnejte nastavení prostředí

Odhady (při přípravě PTA)

 • Prvotní odhady se mohou připravovat již po úvodním sběru informací pro přípravu PTA a zároveň je potřeba počítat s možnými změnami v závislosti na odkrývání náročnosti přípravy PT.
 • Složitost odhadů se může lišit podle dostupnosti informací.
 • Při přípravě odhadů můžeme vycházet z již předem získaných znalostí testované aplikace a prostředí firmy.
Při odhadování náročnosti realizace performance testů nezapomeňte, že ne vše půjde tak hladce

Analýza rizik při přípravě PT ( při přípravě PTA )

 • V rámci exploratory testované aplikace je potřeba se zaměřit na její testovatelnost, složitost při vytváření požadavků, mechanismus dynamicky dosazovaných hodnot, funkcionálních incidentů, stability, stavu dokumentace, schopnost spolupráce PT dotčených týmů / garantů.
 • Výsledkem může být fakt, že PT nemá smysl provádět, nebo že není možné je vytvořit podle zadání v plném rozsahu, ale pouze v omezené podobě — například pouze PT komponentové úrovně.
 • Stejně tak může být výsledkem informace, že výsledky PT vzhledem k testovacímu prostředí mohou být zavádějící a proto je potřeba změnit strategii a zaměřit se pouze na metriky TTFB při 1VU při zamockovaných službách.

Doporučení ( při přípravě PTA )

 • Pro PTA vytvořte samostatnou stránku v Confluence pod projektem, kam PT spadá, nebo pod stránku s PT.
 • Do PTA zahrňte odkazy webů, měření, studijních materiálů, přílohy s grafy a prezentacemi, odkazy na Git repozitáře, linky na test reporty PT komponentové úrovně, pokud jde o E2E PT.
 • Jakékoli nejasnosti veďte v komentářích pod PTA a patřičné lidi assignujte. Pokud o PT proběhne důležitá komunikace mimo komentáře v PTA, například v emailu, slacku atp., překopírujte je také do komentářů.
 • Do PTA stejně tak patří nezdary ( neumíme vytvořit dataServer, neumíme najít chybu v testované aplikaci, neumíme interpretovat grafy zdrojů z databáze atp. ) a upozornění na nespolupráci = to jsou také rizika, které správné provedení PT také ovlivní a musí se o nich vědět.
 • Při přípravě PTA neberte od garantů jednotlivých oblastí odpovědi typu “jo, to dodáme” nebo “to bude potřeba připravit” ale chtějte datum a jméno osoby, která pro PTA dodá informace. Po úvodním sběru vstupů pro PTA zašlete hromadný email na zúčastněné osoby s body, které jsou hotovy a kdo co slíbil a do kdy. Pokud sběr dodatečných informací trvá delší dobu, průběžně pošlete hromadný email se stavem PTA a kdo co slíbil a stále ještě nedodal.
 • Pro správné nastavení modelu zátěže nelze použít již existující logy — informace v nich mohou být zavádějící, neúplné a mohou obsahovat chyby. V logu zároveň nenajdeme business požadavky, není v nich k dispozici ani použitelné assertace = chtějte vždy znát produkční profil = to, jak se uživatelé skutečně chovají + předpoklad, jak se budou chovat. Takto detailní PTA se Vám bude hodit při objasňování nastavení PT, důvodů a způsobu test exekuce a při znovu oživení po delší době.

--

--

Canarytrace is a Plug’n’Play stack for testing and monitoring your web application from user perspective. https://canarytrace.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Canarytrace

Canarytrace

Canarytrace is a Plug’n’Play stack for testing and monitoring your web application from user perspective. https://canarytrace.com/