Performance Test Analýza

Co obnáší doménová specializace Performance Tester

Sběr vstupů

K zamyšlení ( při přípravě PTA )

Architektura (při přípravě PTA)

Konfigurace HW / SW ( při přípravě PTA )

Vytvořte si tabulku a porovnejte nastavení prostředí

Odhady (při přípravě PTA)

Při odhadování náročnosti realizace performance testů nezapomeňte, že ne vše půjde tak hladce

Analýza rizik při přípravě PT ( při přípravě PTA )

Doporučení ( při přípravě PTA )

--

--

Canarytrace is a Plug’n’Play stack for testing and monitoring your web application from user perspective. https://canarytrace.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store