Canarytrace

Canarytrace se specializuje na performance testy a web performance testy. Performance testing je poměrně složitou disciplínou. Toto PTA jsme vytvářeli více jak tři roky a vychází z praktických zkušeností a provedených performance testů v různých firmách.

Co obnáší doménová specializace Performance Tester

Performance Test Analýza (PTA) je souhrn požadavků a rizik pro performance testy (PT) …

edalnice.cz e-shop pro prodej a správu elektronických dálničních známek

Datum 1.12.2020 byl pro nás řidiče historickým dnem. Byl totiž spuštěn e-shop pro prodej elektronických dálničních známek a tím pádem se stali papírové nalepovací dálniční známky minulostí. 🎉🎉🎉

Dá se říct, že veřejnost ale i náš tým jsme netrpělivě očekávali jak spuštění dopadne. Víme, že spuštění nových aplikací vždy závisí…

Canarytrace

Canarytrace is a Plug’n’Play stack for testing and monitoring your web application from user perspective. https://canarytrace.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store